Облік трудових книжок

На підприємстві ведеться така документація з обліку тру­дових книжок:

— книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них, затверджена наказом Міністерства статистики України від 27.10.95 №277;

— книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них, затверджена наказом Міністерства статистики від 27.10.95 № 277. До книги обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них записуються всі операції, пов'язані з одержанням і ви­користанням бланків та зазначенням їхніх серії і номера. Книга ведеться бухгалтерією підприємства.

Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них ве­деться відділом кадрів або іншим підрозділом підприємства, що здійснює оформлення прийняття і звільнення працівни­ків. У цій книзі реєструються Облік трудових книжок всі трудові книжки, прийняті від працівників при влаштуванні на роботу, а також трудові книжки і вкладиші до них із зазначенням серії та номера, знову видані працівникам.

При одержанні трудової книжки працівником у зв'язку зі звільненням він розписується в особовій картці й у книзі об­ліку.

Книги обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них та обліку руху трудових книжок мають бути пронумеровані, прошнуровані й скріплені підписом керівника підприємства та печаткою.

Бланки трудових книжок і вкладишів до них зберігаються в бухгалтерії підприємства як документи суворої звітності й видаються за заявкою у підзвіт особі, відповідальній за веден­ня трудових книжок. По Облік трудових книжок закінченні кожного місяця особа, відповідальна за ведення трудових книжок, подає бухгал­терський звіт про наявність бланків трудових книжок і вкла­дишів до них та про суми, отримані за них, додаванням при­буткового ордера каси підприємства. На зіпсовані під час за­повнення бланки трудових книжок і вкладипіі до них складається акт за формою, затвердженою наказом Мініс­терства статистики України від 27.10.95 № 277.

Підготовка документів на персонал

До документів на персонал належать:

— заяви про прийняття на роботу, переміщення, звільнен­ня і з інших кадрових питань;

— контракти з найму працівників;

— характеристики;

— накази на особовий склад та ін.

Заява

Письмова заява про прийняття на роботу складається в довільній Облік трудових книжок формі. Проте в ній мають бути такі реквізити:

— найменування організації, посада, прізвище й ініціали посадової особи, яка має право прийняття на роботу;

— відомості про заявника (прізвище, ім'я, по батькові і до­машня адреса);

— назва документа;

— зміст прохання;

— перелік додатків (у разі необхідності) із зазначенням кількості сторінок;

— дата впорядкування заяви;

— підпис заявника.

За аналогічною схемою складаються й інші заяви з кадро­вих питань, однак вони мають певні особливості при написан­ні деяких реквізитів:

— при адресуванні їх тій організації, в якій працює заяв­ник, не вказується його домашня адреса, а пишуться його по­сада і місце роботи (структурний підрозділ);

— у тексті Облік трудових книжок заяви, як правило, формулюється прохання і да­ється його обґрунтування (доказ).

Зразки заяв подано в дод. 9.


documentapymczx.html
documentapymkkf.html
documentapymrun.html
documentapymzev.html
documentapyngpd.html
Документ Облік трудових книжок